top of page
51657290828_dde6f342d9_o_edited.jpg

UDRŽITELNOST

ETHICS
UDRŽITELNOST
sustainability
Cíle Euro Manganese Inc. jsou:

 

  • Recyklujte mangan obsažený v odpadech ze starých důlních provozů, abyste vybudovali ziskový a ekologicky udržitelný podnik

  • Chovejte se společensky respektujícím a vysoce etickým způsobem

  • Staňte se váženým členem místní komunity

  • Obnovte projektový web a ponechte jej v lepším stavu, než je dnes

Musíme najít rovnováhu, abychom udrželi požadavky moderního života, které jsou splněny používáním kovů, a přitom stále dosahujeme ochrany životního prostředí a sociálních očekávání naší společnosti. Recyklace odpadu je skvělým krokem správným směrem. Projekt Chvaletice Mangan je plánován a navržen tak, aby dosahoval nejvyšších standardů environmentální a sociální dokonalosti a zároveň produkoval produkty, které činí naši moderní společnost bezpečnější, efektivnější a udržitelnější. 

 

Tým EMN má za sebou dlouhou historii progresivního myšlení a odpovědného rozvoje. Ve Chvaleticích se zavazujeme dodržovat ty nejvyšší etické, technologické, ekologické a sociální standardy a přitom striktně dodržovat všechny české a evropské předpisy.

 

Rozvoj komerčního provozu přepracování hlušiny v lokalitě Chvaletice je skvělou příležitostí k realizaci hodnotného, samofinancujícího projektu obnovy, který bude recyklovat průmyslový odpad z komunistické éry, sanovat historické znečištění a zároveň konkurenceschopně dodávat vysoce čistý mangan. produkty pro potřeby technologicky vyspělých podniků v ČR, Evropě i ve zbytku světa.

51657287603_ea7cec2f73_o.jpg
Zelený snímek.jpg
51266445840_da24fcbf88_o.jpg
PEOPLE & SPOLEČENSTVÍ
COMMUNITY
Jasným cílem Euro Manganese Inc. je, aby byl projekt Chvaletice Manganese dobře integrován do svého přírodního a sociálního prostředí. Pro úspěch našeho projektu je klíčové, abychom zajistili, že bude dobře zapadat do prostředí a životního stylu místních komunit a že rozvineme hluboké a trvalé vztahy s místními obyvateli.

 

Od prvního dne náš tým aktivně oslovuje členy místní komunity, vlády a různé organizace, aby rozvinul hluboké porozumění místnímu prostředí, a to jak z hlediska životního prostředí, tak z hlediska člověka. Když lépe pochopíme, kde pracujeme a s kým budeme koexistovat, můžeme navrhnout a realizovat lepší podnikatelský plán. 

 

V únoru 2018 jsme v Městském kulturním domě ve Chvaleticích slavnostně otevřeli Projektové informační centrum, které slouží jako naše projektová kancelář a klíčové místo přímého kontaktu pro místní obyvatele v srdci obce. Z této místní základny rozšíříme a zintenzivníme komplexní komunitní osvětový a konzultační program. Naším cílem je zajistit, aby všechny zúčastněné strany dostaly smysluplnou příležitost dozvědět se o záměrech EMN a umožnit členům komunity poskytovat cenné informace během fází hodnocení, plánování a vývoje projektu. NášExterní mechanismus stížností také umožňuje zúčastněné strany, aby se registrovaly a dostávaly odpovědi na stížnosti strukturovaným a časově omezeným způsobem.

 

Očekává se, že rozsáhlé technické studie a související činnosti plánované a probíhající v Projektu – stejně jako potenciální výstavba a provoz tohoto důležitého zařízení na přepracování a sanaci hlušiny – vytvoří kvalitní pracovní místa pro obyvatele regionu po dobu nejméně tří desetiletí. Očekává se, že rekultivace a novodobá obnova ložisek hlušiny Chvaletice se pro region stanou dlouhodobým pozitivním dědictvím. 

 

Konzultace se sousedními komunitami pokračují a v posledních několika letech pokryly stále širší oblast kolem místa projektu. V polovině roku 2019 Trnavka a další sousední obec Chvaletice, na které se odkaliště Projektu nachází, jednomyslně odhlasovaly zahájení procesu přerozdělování pozemků pod uložením hlušiny Projektu podle územních plánů obce. Projekt Chvaletice Mangan má nadále silnou podporu ze strany státu i místních komunit a obyvatel.

 

Povolovací proces pro Projekt nadále staví na pěti letech smysluplné a konstruktivní spolupráce s vládami, regulačními úřady a místními komunitami. Společnost těžila z pokračující spolupráce a podpory Projektu na různých úrovních vlády ČR, která schválila žádost Společnosti o investiční daňové dobropisy na způsobilé výdaje projektu a v březnu 2020 vydala rozhodnutí podle Natura 2000 Evropské unie, které určil, že se nepředpokládá, že projekt Chvaletice Mangan nepříznivě ovlivní ohrožená a chráněná stanoviště druhů.

 

Současné povolovací práce se soustředí na vypracování konečného posouzení vlivu projektu na životní prostředí a společnost. Dokončení posouzení je dalším krokem v povolovacím procesu po úspěšném úvodním veřejném prověřovacím řízení Předběžné EIA projektu ze strany Ministerstva životního prostředí ČR koncem roku 2020.

 

V rámci své práce zapojení zainteresovaných stran projekt uspořádal deset velkých veřejných prezentací pro sedm místních vesnic, provedl četné prohlídky místa projektu pro místní občanské vůdce a obyvatele a představil projekt mnoha malým skupinám a jednotlivcům, včetně regionálních a občanské povolovací úřady, starostové, obecní zastupitelstva a místní školy. Na základě výsledků těchto intenzivních komunitních konzultací a úvodního screeningového postupu Ministerstva životního prostředí byl projekt zúčastněnými stranami dobře přijat bez kritických obav.

 

„Projekt do dnešního dne rychle obdržel všechna potřebná regulační, povolovací a držební souhlasy,“ říká Jan Votava, generální ředitel české pobočky EMN. „Oceňujeme podporu a profesionalitu české vlády a regulačních orgánů a spolupráci a respekt místních komunit.

Místní podzemní vody jsou dlouhodobě kontaminovány stávajícími hlušinovými ložisky Chvaletice, které vyluhují kovy a soli do podložní zvodně. Regulační orgány, které se účastnily úvodního screeningového řízení, hodnotí projekt pozitivně, protože je navržen tak, aby odstranil dlouhodobý zdroj znečištění vod a obnovil lokalitu zpět do přirozenějšího stavu.

Vodní hospodářství je nezbytnou součástí návrhu projektu. Od roku 2017 existuje komplexní program monitorování podzemních vod, který má stanovit srovnávací údaje o rozsahu kontaminace. K dnešnímu dni bylo vyvrtáno 25 monitorovacích vrtů a voda je testována měsíčně. Společnost se zaměřuje na používání pouze recyklované, kontaminované a odpadní vody ve svém výrobním procesu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ENVIRONMENT
Projekt Chvaletice Mangan nezahrnuje rozvoj dolu – jedná se o projekt přepracování, recyklace a sanace důlního odpadu. Euro Manganese Inc. má v úmyslu vyvinout provoz recyklace odpadu světové třídy, který bude dodržovat přední postupy environmentálního managementu a rekultivace. Vedlejším přínosem z přepracování hlušiny Chvaletice se očekává samofinancující sanace lokality, která je současným zdrojem znečištění vod a půdy, a ponechá ji v lepším stavu, než je dnes, a odpovídá moderním podmínkám ochrany životního prostředí České republiky a Evropské unie. zákony a normy. 

Bez kovů bychom neměli baterie, větrné turbíny, solární panely, geotermální vrty a jízdní kola; žádná elektrická auta, žádné budovy s nulovými emisemi a žádná elektřina a málo, pokud vůbec nějaká hudba v našich životech.  Dokonce i vaření jídla a moderní medicína by byly skutečně velmi obtížné. Kovy jsou potřeba k vytvoření ingrediencí pro skutečnou udržitelnost, nemluvě o zlepšení kvality života miliard lidí po celém světě. Abychom udrželi moderní životní úroveň, kterou požadujeme a kterou kovy poskytují, a zároveň splnili očekávání naší společnosti v oblasti ochrany životního prostředí, musíme najít rovnováhu. Je otázkou, jak nejlépe zabezpečit kovy, které moderní společnost potřebuje. Recyklace odpadu je skvělým krokem správným směrem.

Chvaletice leží 90 km východně od Prahy v Pardubickém kraji. Město leží v agrárním, ale industrializovaném údolí, kde splavná řeka Labe, německy také Labe, protéká směrem k přístavu Hamburk u Severního moře, přes Českou republiku a Německo. Řeka Labe odedávna poskytovala Chvaleticím důležitou říční obchodní spojku. 

 

Chvaletice leží na úpatí Železných hor, v údolí pokrytém rozsáhlou zemědělskou půdou, poseté malými městy a vesnicemi a poseté místy významného národního významu, včetně přírodních rezervací, starobylých hradů a historických památek, jako je např. jako světově uznávaný Národní hřebčín Kladruby. Topografie okolních oblastí je mírná a pokrývají ji obhospodařovaná pole a listnaté a jehličnaté lesy. 

 

Průmyslový rozvoj v bezprostřední blízkosti odkaliště Chvaletice je poměrně koncentrovaný a soustředěný kolem tepelné elektrárny Chvaletice o výkonu 820 MW.  Významný průmyslový uzel se nachází v okolí města Pardubice, 25 km východně od Chvaletic, kde převažuje těžký elektrotechnický, chemický a automobilový průmysl. Oblast Chvaletice je v dosahu hlavních dálnic a prochází jím jeden z nejfrekventovanějších železničních koridorů v zemi. 

 

Okolí hlušiny Chvaletice bylo výrazně ovlivněno minulou těžbou a související těžkou průmyslovou činností. Důlní činnost ve Chvaleticích skončila v roce 1975.  Český zákon vyjímá vlastníky a developery pozemků z dopadů před rokem 1989, kdy v tehdejším Československu skončil komunismus. 


V září 2017 dokončila EMN celý rok základních environmentálních studií odkaliště Chvaletice, včetně průzkumů flóry a fauny, vzorkování/monitorování povrchových a podzemních vod a klimatických studií. Studie potvrdily, že i když na místě existují citlivá místa a rizika, která musí EMN zvládat, nepředpokládají se žádné zásadní překážky. Například na odkališti Chvaletice nebo v jeho bezprostřední blízkosti nejsou žádná kritická stanoviště ohrožených druhů. Mezitím jsme potvrdili, že pod nezakrytými hromadami hlušiny je rozsáhlá a pokračující kontaminace podzemních vod.

Projekt byl od základu navržen s ohledem na principy a postupy ESG. Proces extrakce je navržen tak, aby byl poháněn obnovitelnými zdroji energie, a projekt plánuje recyklaci CO2 a toků vedlejších produktů vodíku. Na rozdíl od jiných zdrojů vysoce čistého manganu se závod a zdroj nacházejí na stejném místě, což snižuje náklady na dopravu a zvyšuje již tak nízkou uhlíkovou stopu projektu.

 

Zdroj Chvaletice je tvořen jemným písčitým materiálem, který lze snadno těžit. Hlušina bude zpracována na kaši a přivedena do zpracovatelského závodu, který bude využívat magnetickou separaci, loužení a elektrolýzu k výrobě vysoce čistých manganových vloček (HPEMM). Po odstranění většiny manganu v extrakčním procesu bude přepracovaná hlušina promyta zbytkovými činidly a rozpuštěnými kovy, neutralizována a poté za sucha uložena na nepropustnou vložku s dlouhou životností, před uzavřením a obnovou vegetace pro produktivní komunitní použití.
 

Foto hlušiny pro prezentaci-2.jpg
Governance
ŘÍZENÍ
Politika rozmanitosti
Zásady oznamovatelů 
Zásady zveřejňování
Externí mechanismus stížností
Zásady obchodování s cennými papíry – pozměněno září 2018
Reporting
HLÁŠENÍ
Strana 19_edited.jpg
51657290828_dde6f342d9_o_edited_edited.j
HLÁŠENÍ
Green shot_edited.jpg
Green shot_edited.jpg
51657290828_dde6f342d9_o_edited_edited_edited.jpg
51657290828_dde6f342d9_o_edited_edited_edited.jpg
bottom of page