top of page
Photo of tailings for presentation-2.jpg
CHARTA VÝBORU UDRŽITELNOSTI
Zkontrolováno a aschváleno představenstvem dne 8.2.2023

Property Overview / Area of EMN / Mangan Chvaletice interest

ROZSAH
 

TheDeska členů představenstva (dále jen „představenstvo“) společnosti Euro Manganese, Inc. (dále jen „EMN“ nebo „společnost“) zřídilo Výbor představenstva pro udržitelnost (dále jen „výbor“), aby pomáhal představenstvu při plnění jeho povinností v oblasti dohledu nad společnostmi. politiky, normy, odpovědnosti a programy týkající se životního prostředí, sociálních věcí a záležitostí souvisejících se zdravím a bezpečností („ESHS“), včetně udržitelného rozvoje, vztahů s komunitou, sociální odpovědnosti a zdraví a bezpečnosti.
 

EMN a její dceřiná společnost Mangan Chvaletice se zavázaly chovat se společensky respektujícím a vysoce etickým způsobem a být váženým členem místních komunit, ve kterých působí. Cílem Společnosti je dosáhnout udržitelného rozvoje a uvědomit si, že dlouhodobá udržitelnost našeho podnikání závisí na dobré správě jak při ochraně lidí a životního prostředí, tak na efektivním řízení rozvoje nerostných zdrojů.
 

Společnost je odhodlána dosahovat excelence v oblasti ochrany životního prostředí, zapojení a rozvoje komunity a řízení zdraví a bezpečnosti. Tato charta stanoví roli, odpovědnosti, složení a funkce výboru.
 

ROLE
 

Úkolem výboru je monitorovat celkový přístup EMN k udržitelnosti. Mezi činnosti, na které výbor dohlíží, patří:
 

A) Přezkoumat záležitosti udržitelnosti EMN, včetně politik a programů a jejich přiměřenosti a účinnosti, a doporučit představenstvu jakékoli změny;
 

b) Dohlížet na to, jak společnost dodržuje regulační požadavky související s ESHS, a prověřovat významné problémy s nedodržováním, včetně kontroly incidentů, jejich vyšetřování a zmírňování;
 

C) Přezkoumejte, jak společnost dodržuje dohody s komunitou a dalšími zainteresovanými stranami, a povzbuzujte a kontrolujte úsilí o udržitelnost a sociální investice v komunitách, na které má činnost společnosti vliv;
 

d) Prověřit rizikovou expozici Společnosti, pokud se týká záležitostí ESHS a řízení těchto rizik;
 

E) Ve spolupráci s řídícím, odměňovacím a nominačním výborem představenstva dohlížet na dodržování Etického a obchodního kodexu ze strany všech ředitelů, vedoucích pracovníků a zaměstnanců společnosti a jejích dceřiných společností, jakož i jakékoli třetí strany jednající jménem společnosti. Provádějte a oznamujte jakékoli závažné problémy s nedodržováním předpisů;
 

F)Kontrolovat pravidelné zprávy vedení a konzultantů o výkonu ESHS, včetně jakýchkoli významných problémů a navrhovaných doporučení nebo opatření, a oznamovat svá zjištění představenstvu;
 

G) přezkoumávat a schvalovat materiální zveřejnění investorům a dalším zainteresovaným stranám týkající se politik a činností společnosti v oblasti udržitelnosti, zdraví, bezpečnosti a životního prostředí a dávat doporučení představenstvu ke schválení;
 

h)kontrolovat veřejné zprávy týkající se výkonnosti společnosti v oblasti ESHS;
 

i)Radě v těchto záležitostech radit, popř
 

j)Předkládat doporučení správní radě, aby jí pomohla v její roli dohledu.
 

Záležitosti udržitelnosti zahrnují bezpečnostní, zdravotní, environmentální a sociální politiky a postupy EMN.
 

Úkolem výboru je podporovat etické, odpovědné a transparentní chování EMN a podporovat smysluplné zapojení zainteresovaných stran a komunit.
 

ODPOVĚDNOSTI

Výbor přezkoumá, poradí a/nebo doporučí ve třech hlavních záležitostech udržitelnosti:
 

A) Bezpečnostní zásady a systémy, se zvláštním zaměřením na udržování aktuálního bezpečnostního panelu popisujícího bezpečnostní incidenty, skoronehody, školení, audity a kontroly.
 

b) Zdravotní politika a odpovědnost, s důrazem na zajištění souladu s platnými zákony, předpisy a podmínkami příslušných povolení a licencí.
 

c) Environmentální a sociální: Environmentální a sociální správa je důležitá pro zúčastněné strany EMN, včetně zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, vládních subjektů a investorů. Výbor přezkoumá, poradí a/nebo doporučí v záležitostech ESHS:
 

- Environmentální: dopad činností EMS na životní prostředí včetně energie, vody, znečištění, odpadu a recyklace; a
 

- Sociální: EMN chce udržovat pozitivní vztah s místními komunitami a podporovat firemní kulturu silných zaměstnanců    zapojení, začlenění a kariérní rozvoj.

 

SLOŽENÍ

A) Členy výboru jmenuje představenstvo.
 

b)Výbor se skládá z nejméně tří členů představenstva, z nichž většina musí být nezávislá, jak je definováno platnými zákony o cenných papírech a burzovními pravidly, a vybraní poradci Společnosti.
 

C)Předsedu výboru jmenuje představenstvo.
 

d)Členy výboru může nahradit představenstvo.
 

E) Na každé schůzi jsou usnášeníschopní dva členové výboru.
 

F)Představenstvo může kdykoli odvolat nebo nahradit člena výboru a zvýšit/snížit počet členů výboru.


Výbor bude mít přístup k takovým vedoucím pracovníkům a zaměstnancům Společnosti ak informacím týkajícím se Společnosti, které bude považovat za nezbytné nebo vhodné pro plnění svých povinností a povinností. Podle uvážení výboru mohou být k účasti přizváni zástupci vedení.


 

FUNKCE
 

A) Výbor se schází nejméně jednou za čtvrtletí nebo častěji podle rozhodnutí předsedy.
 

b) Výbor si stanoví své postupy a bude se sám řídit tak, jak to členové považují za vhodné, aby plnil roli a povinnosti výboru.
 

C)Výbor pořizuje ze svých jednání zápisy a poskytuje je představenstvu na jeho nejbližším pravidelném zasedání po zasedání výboru. Zápis bude obsahovat stav a případná doporučení, která výbor schválil.
 

d)Výbor má pravomoc zaměstnat a kompenzovat jakéhokoli externího poradce, kterého uzná za nezbytné nebo vhodné k tomu, aby mohl vykonávat své povinnosti.
 

E) Porovnejte přiměřenost této charty s osvědčenými postupy v odvětví a předložte veškerá doporučení představenstvu ke schválení.
 

F)Každoročně hodnotit činnost výboru a jeho členů, včetně kontroly souladu výboru s touto stanovou.
 

G)Vykonávat všechny další povinnosti nebo odpovědnosti, které na výbor čas od času deleguje představenstvo.

Screenshot 2024-03-28 at 12.26.27 PM.png

Figure 1 - Map of Project Land of Interest

 • “Industrial zone” - proposed site of the Processing Plant, ~25 ha – bottom part of the picture.
   

 • “Tailings area/protected deposit area”, ~1km square – top part of picture.
   

 • Both areas will be connected by a technological bridge for transporting the pulped raw material (tailings) and non-magnetic tailings residue and leach residue. Areas are divided by railway (national corridor) and public road. 

Processing Plant Area

“Industrial zone” for processing plant fully contractually secured including connection to the railway shunting yard of the power plant.

 

 

 • Land (blue highlighting) of the industrial area is owned by Mangan Chvaletice, s.r.o.. This land was gradually purchased from the three original owners. The largest part was acquired in December 2023 through the acquisition of the site owner, EP Chvaletice. The acquisition/option agreements (share acquisition of 100 % of EP Chvaletice s.r.o.) were signed in 2018. Land on the northern part of the industrial zone (purchased from power plant company SevEn) allows connection to the power plant shunting yard and consequently the connection to the public railway.
   

 • Land of Správa nemovitostí Kirchdorfer CZ s.r.o. (green highlighting) to be acquired by the end of 2025. The acquisition contracts (asset deal on the land) were signed in 2020 and are in the notary's custody. Payments are made according to an agreed schedule. Acceleration of the contract is possible if required, depending on the timing of the payment.
   

 • Land of Galmet trade, spol. s r.o. (yellow highlighting) has been secured by a 30-year lease agreement since 2019; the lease can be converted to a sale of the leased land against the payment of an agreed purchase price.
   


 

Tailings Area/Protected Deposit Area

 

The tailings area as a Protected Deposit Area is designated for mining use. MANGAN Chvaletice, s.r.o. has concluded four out of five land access agreements covering 85% of the resource within the tailings, with the remaining land access agreement under negotiation.

 

 • Land of the Town of Chvaletice for the mining area (red highlighting) secured by 40- year lease agreement, entered into in 2022.
   

 • Land of CEZ, a.s. for the mining area (light blue highlighting) secured by a royaltybased lease agreement, signed in 2023.
   

 • Land of HELOT, spol. s.r.o. (green highlighting) and land of Mr. Vanek (mauve highlighting – but only a strip within protected deposit area) for ancillary land and start of the RSF construction areas is owned by Mangan Chvaletice, s.r.o. since January 2024.
   

 • Land of Municipality of Trnávka (light yellow highlighting) secured by the purchase agreement from 2019. Contract is in the notary's custody with ownership transfer onto Mangan Chvaletice upon the last payment when the construction permit is granted.
   

 • Land of Elektrárna Chvaletice a.s. (Sev.en Group) for the mining area (dark yellow highlighting) negotiations still ongoing, completion expected in 2024.
   

 • Land of BAUSET CZ, a.s. for access to the mining area (purple highlighting), publicly available purpose-built road, access granted; nevertheless, purchase considered in 2024/25 to simplify construction of the technological bridge (land outside of the tailing area).

bottom of page