top of page
Page 14A_edited.jpg

Projekt Mangan Chvaletice

Project Overvie
PŘEHLED PROJEKTU
Project Overview
česká mapa s vysokým rozlišením.jpf
 • Manganový projekt Chvaletice, který se nachází přibližně 90 km východně od Prahy v České republice, zahrnuje přepracování významného ložiska manganu obsaženého v odpadu (hlušině) z vyřazeného dolu, který fungoval v letech 1951 až 1975.
   

 • Zásobník Chvaletice je jediným rozsáhlým klasifikovaným zdrojem manganu v Evropské unii.
   

 • Chvaletice nejsou těžebním projektem. Jde o jedinečnou a inovativní iniciativu v oblasti recyklace odpadu, která se vyhýbá negativním dopadům tradiční těžby tvrdých hornin. Jelikož projekt recykluje historickou důlní hlušinu, vyčistí kontaminované místo a odstraní dlouhodobý zdroj znečištění vody. Během 25 let trvání projektu budou probíhat sanační a rekultivační práce, aby celý areál Chvaletice odpovídal přísným ekologickým předpisům a normám České republiky.
   

 • Jako zdroj důležité bateriové suroviny má Projekt dobrou pozici k podpoře zelených cílů EU a České republiky snížit uhlíkovou stopu regionu a pracovat na udržitelnějším oběhovém hospodářství.
   

 • Projekt má potenciál snížit závislost Evropy na dovozu surovin pro baterie tím, že zajistí až 20 % předpokládané evropské poptávky po vysoce čistém manganu v roce 2030.
   

 • Očekává se, že komerční rozvoj chvaletického zdroje vytvoří přibližně 400 pracovních míst na plný úvazek, řadu obchodních příležitostí pro české podniky a také významné fiskální příjmy pro český stát a místní komunity.
   

 • Od roku 2015, během fáze hodnocení a plánování Projektu, Mangan Chvaletice proaktivně a široce spolupracuje s místními úřady a členy komunity. Společnost těžila z jejich cenné zpětné vazby k upřesnění a zlepšení návrhu projektu a plánu rozvoje s cílem úspěšně jej integrovat do místního prostředí a života komunity.
   

 • Dne 27. července 2022 EMN oznámila výsledky studie proveditelnosti (“FS”) pro projekt Chvaletice Manganes, který má NPV po zdanění 1,34 miliardy USD s použitím 8% diskontní sazby a IRR po zdanění ~ 22 %. Přečtěte si celou tiskovou zprávutady

PŘINÁŠÍ ŠIROKÉ VÝHODY VŠEM ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
Project Benefits

Ekonomické výhody

finance icon.png
~400
pracovní místa
1,5 miliardy USD
v daňové revenues
120 milionů USD
v royialties,
Z toho 1/3 stéká do místních komunit
Snížit
Závislost EU na dovozu surovin z Číny
Zásobování
20 %
evropské poptávce
pro HP MN

Environmentální & Sociální dávky

env.png
 • Použití100% obnovitelná energie pro zpracovatelský závod; memorandum o porozumění na místě

 • Nízká uhlíková stopa

 • Využití průmyslových odpadních vod ze sousední elektrárny ke zpracování; nepoužívá se žádná sladká voda

 • Recyklace CO2a emise vodíkového procesu

 • Regenerace činidlaa recyklace

 • Neobsahuje toxický selen ani fluor použité v procesu

 • Osvědčené postupy nakládání s hlušinou (filtrovaná, skladovaná za sucha)

 • Soulad s přísnými požadavky EU & České ekologické předpisy

 • Kvalita vody a půdy se výrazně zlepšila v důsledku sanace hlušiny

 • Průběžná spolupráce s místními zainteresovanými stranami; newsletter rozeslaný do více než 3 000 domácností

 • Silná podpora ze strany místních úřadů a společenství

HLAVNÍ STRÁNKY FEASIBILITY STUDY(čísla $ v USD)
Feasibility study highlights

Dne 27. července 2022 vyhlásila společnost Euro Manganese výsledky FS pro projekt Chvaletice Manganese. Přečtěte si celou tiskovou zprávutady

NPV

1,3 miliardy dolarů
Poštovní daň (8% sleva)

Hlavní město

757 milionů dolarů
Do počáteční výroby

Příjmy

554 milionů dolarů
Průměr za rok

IRR

Odplata

22 %
Nezaplacené poštovné
~4
    Yuši

Výroba

48 Ktpa Mn
100 kt HPMSM + 15 kt HPEMM

Opex

229 milionů dolarů
Průměr za rok (215 $/t)

Život projektu

25
let

Okraj

~59 %
EBITDA marže

SHRNUTÍ STUDIE PROVEDENÍ CHVALETICE (BASE CASE)

Následující tabulka shrnuje materiálové předpoklady použité ve Studii proveditelnosti a výsledky této studie s předpokladem cíleného zahájení výroby v roce 2027. Zahájení provozu elektrárny se předpokládá v roce 2026.

FS
Resources & Reserves
ZDROJE & amp; REZERVY

Zásoba manganu Chvaletice je obsažena ve třech sousedních odvalech, které byly umístěny na rovinatém terénu vedle bývalého povrchového pyritového dolu Chvaletice. Hlušina je tvořena písčitým až jemným našedlým materiálem obsahujícím přibližně 7,4 % manganu, většinou se vyskytuje jako rodochrozit a kutnohorit, dvě minerální formy uhličitanu manganatého. 

 

Rozsáhlé vrtání, hloubení a hromadné odběry vzorků hlušiny Chvaletice prováděla Bateria Slaný v letech 1986 až 1989 a byla vyhlášena rezerva podle tehdejších místních standardů.  V letech 2014 až 2016 prováděla EMN předběžné vrtání šnekem a odběr vzorků z jámy na rypadlo, aby posoudila kvalitativní aspekty hlušiny a provedla průzkumné metalurgické testy. 

 

V roce 2017 provedla EMN rozsáhlou kampaň Sonic vrtání s cílem vyhodnotit kvantitativní a kvalitativní rysy tří odlišných ložisek odkaliště, vytvořit základ pro předběžný odhad nerostných zdrojů a shromáždit reprezentativní objemový vzorek pro provedení hloubkových metalurgických studií, včetně poloprovozní test výroby elektrolytického kovu s vysokou čistotou manganu a také průzkumné testy výroby vysoce čistého síranu manganu. Výsledky tohoto pracovního programu na rok 2017 byly uvedeny v technické zprávě 43-101 ze dne 27. dubna 2018 (s datem zveřejnění 21. června 2018) s názvem „Technická zpráva o odhadu nerostných surovin pro projekt Chvaletice Mangan Chvaletice, Česká republika“ (Technická zpráva za rok 2017“).​

vrtací programy rozložení děr.png
NI43:101 - ODHAD MINERÁLNÍCH ZÁSOB

Euro Manganese zveřejnilo Prokázaný a pravděpodobný odhad rezerv jako součást své studie proveditelnosti, která je podrobně popsána v technické zprávě NI 43-101 s názvem „Ttechnická zpráva a studie proveditelnosti pro projekt Chvaletice Mangan, Česká republika". Technická zpráva NI 43-101 byla podána na SEDAR dne 9. září 2022 a lze si ji prohlédnouttady. Zpráva JORC Code s názvem „Pveřejná zpráva a posouzení studie proveditelnosti projektu Chvaletice mangan, Česká republika“ byl podán u ASX 24. září 2022 a lze jej zobrazittady. Obě zprávy byly připraveny společností Tetra Tech Canada Inc. s datem účinnosti 27. července 2022.

 


 

Zásoby nerostů pro projekt jsou založeny na měřených a indikovaných zdrojích a dodržují pokyny stanovené Kanadským institutem těžby ("CIM"), NI 43-101 a doporučené postupy CIM. Kombinovaná prokázaná a pravděpodobná zásoba nerostů v projektu je 26 644 000 tun při průměrné jakosti 7,41 % celkového manganu, jak je shrnuto v tabulce níže.

 

Výkaz nerostných zásob Chvaletice (účinný od 14. července 2022)

Snímek obrazovky 2022-08-03 v 13:14:49.png

Poznámky:

1. Odhad v souladu s CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves přijatými Radou CIM, ve znění pozdějších předpisů, které jsou věcně totožné s Kodexem JORC.

2. Surovina zahrnuje zásoby nerostných surovin.

3. Pravděpodobné zásoby mají nižší spolehlivost než Prokázané zásoby. Odvozené zdroje nebyly zahrnuty do rezerv.

4. Pro ložisko Chvaletice byl odhadnut zlomový stupeň 2,18 % celkového Mn na základě předběžných provozních nákladů před koncentrací ve výši 6,47 USD/t krmiva, odhadované provozní náklady na loužení a rafinaci ve výši 188 USD/t krmiva, celkové využití pro HPEMM a HPMSM přibližně 60,5 % a 58,9 % v uvedeném pořadí a ceny produktu 9,60 USD kg/t pro HPEMM a 3,72 USD kg/t pro HPMSM (CPM Group Report, červen 2022). Skutečná cena zboží se u těchto produktů může lišit.

5. Nebylo použito omezení hodnocení.

6. Čísla se kvůli zaokrouhlování nemusí sčítat přesně.

7. Očekává se, že na rozhraní mezi spodními hranicemi hlušinových buněk a původní půdou, protože povrch je nerovný, dojde k minimálnímu zředění a ztrátám < 1 %.

NI43:101 - ODHAD NEROSTNÝCH ZDROJŮ

Společnost Tetra Tech Canada Inc. ("Tetra Tech") připravila odhad zdrojů pro projekt Chvaletice mangan a připravila technickou zprávu v souladu s NI 43-101 -Standardy zveřejňování pro nerostné projekty ("NI 43-101")a nezávislou technickou zprávu JORC Code v souladu s australským kodexem Společného výboru pro rezervy rud pro podávání zpráv o výsledcích průzkumu, nerostných surovin a zásob rud, vydání 2012 („Kodex JORC“). Technická zpráva NI 43-101 s názvem „Technická zpráva a odhad nerostných surovin pro projekt Chvaletice Mangan, Chvaletice, Česká republika“, s datem účinnosti 8. prosince 2018 (dále jen „Odhad zdrojů nerostných surovin“), byl podán na SEDAR dne 28. ledna 2019. Od dokončení nebyly provedeny žádné další vrty ani sběr dat týkající se technického zveřejnění inventury nerostů. odhadu nerostných zdrojů a datum účinnosti odhadu nerostných zdrojů je upraveno na 1. července 2022.
 

Souhrn aktualizovaného Odhadu nerostných zdrojů v technické zprávě Chvaletice vedlo k přeřazení a modernizaci hlušiny obsažené ve třech buňkách hlušiny Chvaletice do kategorií Měřená a Indikovaná z indikovaných a odvozených. Kombinované měřené a indikované zdroje projektu nyní dosahují 26 960 000 tun, s klasifikací 7,33 % celkového manganu a 5,86 % rozpustného manganu, jak je shrnuto níže:

Prohlášení o nerostných zdrojích Chvaletice (účinné od 1. července 2022)

Snímek obrazovky 24.05.2023 v 10.03.37.png

Mangan je ve chvaletické hlušině distribuován poměrně rovnoměrně po celém ložisku. Ložisko obsahuje jemně mletou, nezpevněnou hlušinu umístěnou nad zemí, u které se očekává velmi nízká těžba a prakticky nulové náklady na úpravu rud. Přibližně 80 % manganu je obsaženo ve vyluhovatelných minerálech uhličitanu manganu, které nevyžadují žádnou kalcinaci, na rozdíl od rudy oxidu manganu.

Poznámky:

1. Odhad v souladu s definičními standardy kanadského institutu těžby ("CIM") o nerostných zdrojích a zásobách nerostů přijatými Radou CIM, ve znění pozdějších předpisů, které jsou v podstatě totožné s Kodexem JORC.

2. Surovina Chvaletice má přiměřenou perspektivu případné ekonomické těžby. Nerostné zdroje neprokázaly ekonomickou životaschopnost.

3. Uváděné zdroje mají nižší spolehlivost než měřené zdroje.

4. Pro ložisko Chvaletice byl odhadnut zlomový stupeň 2,18 % tMn na základě předběžných provozních nákladů před zahuštěním ve výši 6,47 USD/t krmiva, odhadované provozní náklady na loužení a rafinaci ve výši 188 USD/t krmiva, celkové využití pro HPEMM a HPMSM přibližně 60,5 % a 58,9 %, v tomto pořadí, a ceny produktů 9,60 USD kg/t pro HPEMM a 3,72 USD kg/t pro HPMSM (GPM Group Report, červen 2022). Skutečná cena zboží se u těchto produktů může lišit.

5. Na blokový model nebyl použit mezní stupeň. Odhadovaný zlomový jakost je nižší než kvalita většiny bloků (s výjimkou 5 000 tun, které mají jakost menší než 2,18 % celkového Mn). Předpokládá se, že materiál

segregace nebude během těžby možná kvůli inherentní obtížnosti kontroly stupně a selektivní těžby pro tento typ ložiska.

6. Nebylo použito omezení hodnocení.

7. Čísla se kvůli zaokrouhlování nemusí sčítat přesně

Land Acquisition – history and current status

Property Overview / Area of EMN / Mangan Chvaletice interest

During the preparation of the project, the area of land of interest for the implementation of the project was identified. No forced land acquisition or resettlement is required for the Project. The land can be divided into two parts. The first is "industrial zone" and the second is "tailing area/protected deposit area". Both integral areas are shown in Figure 1.

Screenshot 2024-03-28 at 12.26.27 PM.png

Figure 1 - Map of Project Land of Interest

History
 • “Industrial zone” - proposed site of the Processing Plant, ~25 ha – bottom part of the picture.
   

 • “Tailings area/protected deposit area”, ~1km square – top part of picture.
   

 • Both areas will be connected by a technological bridge for transporting the pulped raw material (tailings) and non-magnetic tailings residue and leach residue. Areas are divided by railway (national corridor) and public road.

   

Processing Plant Area

“Industrial zone” for processing plant fully contractually secured including connection to the railway shunting yard of the power plant.

 

 

 • Land (blue highlighting) of the industrial area is owned by Mangan Chvaletice, s.r.o.. This land was gradually purchased from the three original owners. The largest part was acquired in December 2023 through the acquisition of the site owner, EP Chvaletice. The acquisition/option agreements (share acquisition of 100 % of EP Chvaletice s.r.o.) were signed in 2018. Land on the northern part of the industrial zone (purchased from power plant company SevEn) allows connection to the power plant shunting yard and consequently the connection to the public railway.
   

 • Land of Správa nemovitostí Kirchdorfer CZ s.r.o. (green highlighting) to be acquired by the end of 2025. The acquisition contracts (asset deal on the land) were signed in 2020 and are in the notary's custody. Payments are made according to an agreed schedule. Acceleration of the contract is possible if required, depending on the timing of the payment.
   

 • Land of Galmet trade, spol. s r.o. (yellow highlighting) has been secured by a 30-year lease agreement since 2019; the lease can be converted to a sale of the leased land against the payment of an agreed purchase price.

   

Tailings Area/Protected Deposit Area

 

The tailings area as a Protected Deposit Area is designated for mining use. MANGAN Chvaletice, s.r.o. has concluded four out of five land access agreements covering 85% of the resource within the tailings, with the remaining land access agreement under negotiation.

 

 • Land of the Town of Chvaletice for the mining area (red highlighting) secured by 40- year lease agreement, entered into in 2022.
   

 • Land of CEZ, a.s. for the mining area (light blue highlighting) secured by a royaltybased lease agreement, signed in 2023.
   

 • Land of HELOT, spol. s.r.o. (green highlighting) and land of Mr. Vanek (mauve highlighting – but only a strip within protected deposit area) for ancillary land and start of the RSF construction areas is owned by Mangan Chvaletice, s.r.o. since January 2024.
   

 • Land of Municipality of Trnávka (light yellow highlighting) secured by the purchase agreement from 2019. Contract is in the notary's custody with ownership transfer onto Mangan Chvaletice upon the last payment when the construction permit is granted.
   

 • Land of Elektrárna Chvaletice a.s. (Sev.en Group) for the mining area (dark yellow highlighting) negotiations still ongoing, completion expected in 2024.
   

 • Land of BAUSET CZ, a.s. for access to the mining area (purple highlighting), publicly available purpose-built road, access granted; nevertheless, purchase considered in 2024/25 to simplify construction of the technological bridge (land outside of the tailing area).

DĚJINY

Přítomnost manganových a železných minerálů byla poprvé zaznamenána u dnešní obce Chvaletice v 19. století a sporadická, lokalizovaná těžba chvaletického rudního tělesa probíhala na počátku 19. století. Od 30. let 20. století se ruda zpracovávala pro získávání manganu a po železnici expedovala do oceláren v Československu a Německu. V letech 1951 až 1975 se pozornost zaměřila na těžbu pyritu, který se používal k výrobě kyseliny sírové pro různé průmyslové zákazníky. Odpad z těchto provozů vytvořil tři stávající odvaly, které tvoří ložisko Chvaletice. Piloty byly sanovány vrstvou ornice a stromy vysázenými v letech 1975 až 1983. 

 

Na konci 80. let provedla společnost Bateria Slaný – československý státní výrobce baterií – rozsáhlé studie hlušiny, aby zjistila proveditelnost výroby oxidu manganičitého pro výrobu baterií se suchými články. Přestože Bateria Slaný potvrdila přítomnost významného a ekonomicky atraktivního zdroje uhličitanu manganatého, zastavila rozvoj po změně politického režimu zahájené v roce 1989, která znamenala konec komunismu v Československu a vznik samostatné České republiky. Ložisko leželo v nečinnosti až do udělení jeho nerostných práv v září 2014 české skupině společností. Poté došlo ke konsolidaci práv k Projektu do společného holdingu Mangan Chvaletice s.r.o.  

 

V květnu 2016 získala společnost Euro Manganese Inc. 100 % české společnosti Mangan Chvaletice sro, která je držitelem průzkumných práv k ložisku manganu Chvaletice.

HODNOCENÍ, PLÁNOVÁNÍ A CESTA VPŘED

EMN zahájila svá šetření na projektu Chvaletice Mangan v roce 2015. První práce provedené v letech 2015 a 2016 byly zaměřeny na:

 

 • potvrzující výsledky dřívějších průzkumných, hutnických a inženýrských studií provedených československým státním podnikem v 80. letech 20. století

 • stanovení obsahu manganu a mineralogie chvaletické hlušiny

 • provádění právních a environmentálních due diligence vyšetřování

 • provádění průzkumných testů obohacování, vyluhování a čištění vzorků hlušiny

 • vývoj koncepčního postupu pro výrobu vysoce čistého elektrolytického manganového kovu

 • zahájení environmentálních a hydrogeologických základních studií

 • průzkumy trhu

Od akvizice projektu si společnost Euro Manganese Inc. dala za cíl dosáhnout několika klíčových cílů pro rozvoj projektu Chvaletice Manganese. Ty zahrnovaly dokončení:

 

 • základní environmentální studie

 • rozsáhlé vrtné testování k aktualizaci odhadu zdrojů nerostných surovin a programu odhadu zdrojů

 • komplexní pracovní program pro beneficiaci a hydrometalurgické zkoušky

 • vypracování plánu těžby a rekultivace

 • vývoj pokročilého procesního schématu

 • zapojení komunity a konzultace

 • předběžné ekonomické hodnocení (PEA)

 • studie trhu

 • Studie proveditelnosti (FS) 

 • Posouzení životního cyklu 

 

Rozvoj lokality Chvaletice si vyžádá, abychom řadu aspektů Projektu navrhli tak, aby splňovaly přísné české a evropské bezpečnostní, zdravotní a ekologické normy. Stále více věříme v naši schopnost to udělat. Naším cílem je vyvinout jednoho z nejčistších a nejkvalitnějších výrobců manganových produktů na světě a obrátit hodiny na environmentální dopady minulé těžební činnosti a ponechat lokalitu ve zlepšeném stavu plně v souladu s náročnou rekultivací a obnovou. předpisy, které dnes platí.

 

Na základě našich dosavadních zjištění, včetně výsledků FS, jsme stále více přesvědčeni o naší schopnosti vybudovat místo projektu tak, aby se do něj vešlo přední světové zařízení na výrobu vysoce čistého manganu. Nedávno jsme také viděli mimořádnou příležitost, která by nás mohla přimět stát se jediným primárním výrobcem vysoce čistých manganových produktů v Evropské unii v době, kdy automobilky urychlují svůj přechod na výrobu elektrických vozidel.

 

Náš tým se nyní soustředí na řadu klíčových aktivit, které přivedou projekt ke konečnému investičnímu rozhodnutí:

 

 • Úplné zprovoznění a provoz předváděcího závodu, který umožní společnosti vyrábět hromadné, mnohatunové vzorky hotových výrobků pro kvalifikaci potenciálních zákazníků v dodavatelském řetězci;

 • Získání souhlasu ESIA od Ministerstva životního prostředí ČR, předpokládá se v druhé polovině kalendářního roku 2023;

 • Rezonace zbývající plochy pod hlušinou pro těžební účely, se kterou Společnost předpokládá schválení Obcí Chvaletice v druhé polovině roku 2023;

 • Vyjednávání a dokončení akvizice nebo přístupu ke zbývajícím pozemkovým právům;

 • Udělení smlouvy na poskytování podpory Projektu v oblasti inženýringu, nákupu a řízení výstavby ("EPCM");

 • Pokračování v jednáních s potenciálními zákazníky o uzavření smluv o odběru, jakož i se strategickými a finančními partnery a vládními agenturami, včetně těch, které se týkají financování rozvoje Projektu;

 • Rozvoj optimální struktury financování Projektu, která je závislá na dosažení výše uvedených milníků; a

 • Pokrok směrem ke studii proveditelnosti pro rozpouštěcí závod v Bécancour, Québec, pro potenciální výrobu vysoce čistých manganových produktů pro severoamerický trh EV.

 

EURO
MANGAN
INC.

Jsme odhodláni pokročit v projektu Chvaletice Tailings a zároveň dodržovat osvědčené postupy pro správu a řízení společností, ekologickou dokonalost a společenskou odpovědnost.

Photo of tailings for presentation-2.jpg
Czech Republic
bottom of page