top of page
DSC05187-min.jpg

CHARTA VÝBORU AUDITU

CHARTA VÝBORU AUDITU
Změněno a přijatovydáno Brady ředitelů dne 10. května 2023

1. MANDÁT

Primární funkcí výboru pro audit (dále jen „výbor“) je pomáhat představenstvu při plnění jeho povinností finančního dohledu tím, že přezkoumává finanční zprávy a další finanční informace poskytované společností Euro Manganese Inc (dále jen „společnost“) regulačním orgánům a akcionářů, systémů vnitřních kontrol Společnosti týkajících se financí a účetnictví a procesů auditu, účetnictví a účetního výkaznictví Společnosti. V souladu s touto funkcí bude Výbor podporovat neustálé zlepšování a měl by podporovat dodržování zásad, postupů a praktik společnosti na všech úrovních. Mezi hlavní povinnosti a úkoly výboru patří:

A) Sloužit jako nezávislá a objektivní strana pro monitorování účetního výkaznictví a vnitřního kontrolního systému společnosti a kontrolu účetní závěrky společnosti.

b)Kontrolovat a hodnotit výkon externích auditorů společnosti.

 

C) Poskytnout otevřenou cestu komunikace mezi auditory společnosti, finančním a vrcholovým managementem a představenstvem.
 

d) Poskytněte vedení společnosti, a zejména finančnímu řediteli, pokyny ohledně vhodných postupů a postupů v oblasti zveřejňování, účetnictví a řízení rizik.
 

2. SLOŽENÍ

Výbor se bude skládat ze tří ředitelů, jak určí představenstvo, z nichž všichni budou „nezávislí“ ředitelé, jak je definováno v části 1.4 Národního nástroje 52-110 a nebudou mít žádný vztah, který by podle názoru představenstva Ředitelé by zasahovali do výkonu jeho nezávislého úsudku jako člena výboru.

Alespoň jeden člen výboru musí mít účetní nebo související odborné znalosti v oblasti finančního řízení. Všichni členové výboru, kteří nejsou finančně gramotní, budou pracovat na tom, aby se stali finančně gramotnými, aby získali pracovní znalost základních finančních a účetních postupů. Pro účely stanov společnosti je definice „finančně gramotného“ schopnost číst a porozumět souboru účetních výkazů, které představují šíři a úroveň složitosti účetních problémů, které jsou obecně srovnatelné s šíří a složitostí problémů. které lze předpokládat, že budou uvedeny v účetní závěrce Společnosti.

Členy výboru volí představenstvo podle možností po svém prvním zasedání po výroční schůzi akcionářů. Pokud není předseda zvolen úplným představenstvem, mohou členové výboru určit předsedu většinou hlasů všech členů výboru.
 

3. SCHŮZKY

 

Výbor se schází nejméně jednou za čtvrt roku nebo častěji podle okolností. V rámci své práce podporovat otevřenou komunikaci se výbor bude minimálně jednou ročně setkávat s finančním ředitelem a externími auditory, a pokud o to výbor požádá, na samostatných zasedáních.

 

4. ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTI

K plnění svých povinností a povinností výbor:

Kontrola dokumentů/zpráv

A) Tuto chartu pravidelně kontrolujte a aktualizujte.
 

b) Přečtěte si finanční výkazy společnosti, MD&A, výroční zprávy pro účely ASX a jakékoli výroční a mezitímní tiskové zprávy o výdělcích, než společnost tyto informace zveřejní a jakékoli zprávy nebo jiné finanční informace (včetně čtvrtletních finančních výkazů), které jsou předkládány jakémukoli vládnímu orgánu nebo veřejnosti, včetně jakékoli certifikace, zprávy, stanoviska nebo přezkumu vydaného externími auditory.

Externí auditoři

A) Každoročně přezkoumávat výkon externích auditorů, kteří budou v konečném důsledku odpovědni představenstvu a výboru jako zástupci akcionářů společnosti.
 

b) Získejte každoročně formální písemné prohlášení externích auditorů uvádějící všechny vztahy mezi externími auditory a společností v souladu se standardem 1 rady pro standardy nezávislosti.
 

C) Prověřte a prodiskutujte s externími auditory veškeré zveřejněné vztahy nebo služby, které mohou ovlivnit objektivitu a nezávislost externích auditorů.
 

d) Přijmout nebo doporučit, aby celé představenstvo přijalo vhodná opatření k dohledu nad nezávislostí externích auditorů.
 

E) Zajistit podle potřeby rotaci vedoucího auditorského partnera a zvážit, zda by nemělo docházet k pravidelné rotaci samotné externí auditorské firmy.
 

F) Požádejte externí auditory, aby poskytli jakékoli zprávy, které jsou povinni poskytnout, jako je popis postupů interní kontroly kvality externích auditorů, jakékoli významné problémy, které vyvolala nejnovější interní kontrola kontroly kvality, vzájemné hodnocení nebo kanadské Případně přezkoumání rady Public Accountability Board (CPAB).
 

G) Doporučit představenstvu výběr a případně výměnu externích auditorů nominovaných každoročně ke schválení akcionáři.
 

h) Na každém jednání konzultujte s externími auditory, bez přítomnosti vedení, kvalitu účetních zásad společnosti, vnitřní kontroly a úplnost a přesnost účetní závěrky společnosti.
 

i) Přezkoumat a schválit zásady přijímání zaměstnanců společnosti týkající se partnerů, zaměstnanců a bývalých partnerů a zaměstnanců současných a bývalých externích auditorů společnosti.
 

j)Prověřte s vedením a externími auditory plán auditu pro účetní závěrku ke konci roku a zamýšlený vzor pro tyto výkazy.
 

k) Kontrolujte a předem schvalujte všechny auditní a s auditem související služby a poplatky a další kompenzace s nimi spojené a veškeré neauditorské služby poskytované externími auditory Společnosti. Požadavek předběžného schválení je upuštěno od požadavku na poskytování neauditorských služeb, pokud:

i.souhrnná výše všech těchto neauditorských služeb poskytnutých Společnosti tvoří maximálně dvacet procent z celkové výše výnosů vyplacených Společností jejím externím auditorům během fiskálního roku, ve kterém jsou neauditorské služby poskytovány;
 

ii. tyto služby nebyly společností v době zakázky uznány jako neauditorské služby; a
 

iii. na takové služby společnost neprodleně upozorní výbor a před dokončením auditu je schválí výbor nebo jeden či více členů výboru, kteří jsou členy představenstva, jimž je oprávnění udělovat takový souhlas byla delegována výborem.

Za předpokladu, že předběžné schválení neauditorských služeb bude předloženo na první plánované schůzi výboru po takovém schválení, může výbor delegovat takovou pravomoc na jednoho nebo více nezávislých členů výboru.


5. PROCESY FINANČNÍHO VYKAZOVÁNÍ

A) Po konzultaci s externími auditory prověřte s vedením integritu procesu účetního výkaznictví společnosti, jak interního, tak externího.
 

b)Zvažte úsudky externích auditorů o kvalitě a vhodnosti účetních zásad společnosti, jak je uplatňují v jejím finančním výkaznictví.
 

C)Zvažte a schválte, je-li to vhodné, změny auditorských a účetních zásad a postupů společnosti podle návrhu externích auditorů a vedení.
 

d) Prověřte významné úsudky učiněné vedením při přípravě účetní závěrky a názor externích auditorů na vhodnost takových úsudků.
 

E) Po dokončení ročního auditu prověřte samostatně s vedením a externími auditory jakékoli významné potíže, které se během auditu vyskytly, včetně jakýchkoli omezení rozsahu práce nebo přístupu k požadovaným informacím.
 

F)Prověřit všechny významné neshody mezi vedením a externími auditory v souvislosti s přípravou účetní závěrky.
 

G) Spolu s externími auditory a vedením prověřte, do jaké míry byly provedeny změny a zlepšení ve finančních nebo účetních postupech.
 

h) Dohlížejte na externí auditory, kontrolujte je a diskutujte s nimi:

i.riziko schopnosti vedení překonat vnitřní kontroly společnosti;

ii. jakýkoli podvod v jakékoli výši nebo typu, který se týká vedení nebo jiných zaměstnanců, kteří hrají významnou roli ve vnitřní kontrole účetního výkaznictví; a

iii. dodržování procesů, postupů a vnitřních kontrol společnosti.
 

i)Zkontrolujte všechny stížnosti nebo obavy týkající se pochybného účetnictví, interních účetních kontrol nebo záležitostí týkajících se auditu.
 

j)Přezkoumat certifikační proces.
 

k)Zaveďte postup pro důvěrné, anonymní předkládání obav zaměstnanců společnosti ohledně sporných účetních nebo auditních záležitostí.
 

 

6. ŘÍZENÍ RIZIK

A) Alespoň jednou ročně a v případě potřeby i častěji přezkoumávat zásady Společnosti pro hodnocení rizik a řízení rizik (identifikace, sledování a zmírňování rizik).
 

b)Vyžádat si od externího auditora názor na to, jak vedení společnosti vyhodnotilo významná rizika a jak efektivně jsou řízena nebo kontrolována.
 

C)Posoudit efektivitu celkového procesu identifikace hlavních obchodních rizik a podávat o nich zprávu představenstvu.
 

d)Prozkoumejte, prodiskutujte s vedením a vyhodnoťte ohrožení soukromí a kybernetické bezpečnosti společnosti.
 

E) Zkontrolujte a prodiskutujte s vedením přiměřenost pojistných programů společnosti.


 

7. OSTATNÍ

A) Zkontrolujte a schvalte všechny transakce se spřízněnými stranami a nakládání s významnými aktivy.
 

b)Pravidelně provádějte sebehodnocení.

C)Přezkoumat všechny další záležitosti, které představenstvo konkrétně deleguje na výbor pro audit.

bottom of page