top of page
Picture1.jpg

ZÁSADY WHISTLEBLOWER

Zásady informátorů Euro Manganese Inc
Přijato představenstvem: 14. prosince 2017. 

VŠEOBECNÉ

Euro Manganese Inc. a případné dceřiné společnosti (souhrnně „Společnost“) se zavázaly dodržovat nejvyšší standardy otevřenosti, poctivosti a odpovědnosti. V souladu s tímto závazkem očekáváme, že zaměstnanci a další, s nimiž jednáme a kteří mají vážné obavy ohledně jakéhokoli aspektu činností a operací společnosti, vystoupí a tyto obavy vyjádří. 

Zaměstnanci jsou často první, kdo si uvědomí, že ve společnosti může být něco vážně špatně. Mohou se však rozhodnout nevyjádřit své obavy, protože se domnívají, že by to bylo neloajální vůči jejich kolegům nebo společnosti. Mohou se také obávat obviňování, obtěžování nebo viktimizace. Za těchto okolností mohou mít pocit, že by bylo snazší ignorovat obavy, než nahlásit něco, co by mohlo být jen podezřením na nesprávné jednání. 

Tento dokument o zásadách objasňuje, že zaměstnanci mohou hlásit nesprávné jednání nebo podezření z protiprávního jednání bez obav z viktimizace, následné diskriminace nebo znevýhodnění. Tato politika oznamovatelů má za cíl povzbudit a umožnit zaměstnancům, aby upozorňovali na vážné obavy ve společnosti, spíše než aby přehlíželi problém nebo hledali řešení problému mimo společnost. 

Tyto zásady se vztahují na všechny zaměstnance a dodavatele pracující pro Společnost. Má také poskytnout ostatním zainteresovaným stranám (dodavatelům, zákazníkům, akcionářům atd.) způsob, jak vyjádřit své obavy týkající se obchodního chování společnosti.

Zásady jsou také zamýšleny jako jasné prohlášení, že pokud bude zjištěno jakékoli pochybení ze strany společnosti nebo kteréhokoli z jejích zaměstnanců nebo kteréhokoli z jejích dodavatelů nebo dodavatelů a bude oznámeno společnosti, bude urychleně a důkladně prošetřeno a napraveno. Společnost bude dále zkoumat a implementovat prostředky, které zajistí, že takovému protiprávnímu jednání bude možné v budoucnu zabránit. 

Mechanismus oznamování nebo oznamování vyzývá všechny zaměstnance a další zainteresované strany, aby jednali zodpovědně, aby udrželi pověst své organizace a udrželi důvěru veřejnosti. Tomuto procesu napomůže i podpora kultury otevřenosti v rámci organizace. Cílem těchto zásad je zajistit, aby byly v rámci společnosti náležitě vzneseny a řešeny vážné obavy. 

1. Co je whistleblowing?

Zaměstnanci jsou obvykle první, kdo ví, když je něco vážně špatně. Kultura „zamhouření oka“ před takovými problémy znamená, že se nespustí poplach a odpovědní pracovníci nedostanou příležitost zasáhnout dříve, než dojde ke skutečné škodě. Whistleblowing lze tedy popsat jako poskytování informací o potenciálně nezákonných a/nebo nekalých praktikách, tj. nesprávném jednání.

2. Co je špatné-dělat?

Špatné jednání zahrnuje jakékoli nezákonné, nezákonné nebo jinak nevhodné chování a může zahrnovat: 

A. Protiprávní jednání, ať už občanskoprávní nebo trestní; 

b. Porušení nebo neimplementace nebo nedodržení jakékoli schválené politiky Společnosti, včetně interních finančních kontrol schválených Společností; 

C. Vědomé porušování federálních nebo provinčních zákonů nebo nařízení; 

d. Neprofesionální jednání nebo jednání, které není v souladu s uznávanými, zavedenými standardy praxe; 

E. Pochybné účetní nebo auditorské postupy; 

F. Nebezpečné praktiky, které mohou způsobit fyzickou újmu / poškození jakékoli osobě / majetku; 

G. Nenapravení nebo nepodniknutí přiměřených kroků k nahlášení záležitosti, která pravděpodobně povede ke vzniku významných a odvratitelných nákladů nebo ztrát pro Společnost; Zneužití moci nebo autority k jakémukoli neoprávněnému nebo postrannímu účelu; a

h. Nespravedlivá diskriminace v zaměstnání nebo poskytování služeb. 

Tento seznam není vyčerpávající, ale má naznačit druh jednání, které lze považovat za „nesprávné“.

 

3. Kdo je chráněn?

Tato politika je nastavena v kontextu regulačních ustanovení kanadské asociace cenných papírů (CSA) National Instrument 52-110 - Audit Committees. Každý zaměstnanec, který prozradí nebo vznese obavy podle těchto zásad, bude chráněn, pokud zaměstnanec: Prozradí informace v dobré víře; věří, že je to v podstatě pravda; Nejedná zlomyslně nebo vědomě nepravdivá obvinění; a neusiluje o žádný osobní nebo finanční zisk.

4. Na koho se obrátit?

Každý, kdo má stížnost nebo obavy týkající se společnosti, by se měl pokusit kontaktovat svého nadřízeného nebo manažera odpovědného za skupinu, která poskytuje příslušnou službu. To však závisí na závažnosti a citlivosti souvisejících problémů a na tom, kdo je podezřelý z nekalého jednání. Alternativně mohou kontaktovat Johna Webstera, prozatímního předsedu a předsedu výboru pro audit v whistleblower@mn25.ca.

5. Jak bude Společnost reagovat

Společnost bude na vaše obavy reagovat kladně. V případě potřeby mohou vznesené záležitosti: 

a) být vyšetřován vedením, představenstvem, interním auditem (pokud je implementován) nebo prostřednictvím disciplinárního řízení; 

b) být předán policii; 

c) být odkázán na externího auditora nebo externího právního poradce; a 

d) být předmětem nezávislého šetření.

Za účelem ochrany jednotlivců a osob obviněných z přečinů nebo možného nekalého jednání bude provedeno počáteční šetření s cílem rozhodnout, zda je vyšetřování vhodné, a pokud ano, jakou formu by mělo mít. Některé obavy mohou být vyřešeny dohodnutým postupem bez nutnosti vyšetřování. Je-li vyžadována naléhavá akce, provede se před zahájením vyšetřování. 

Do deseti pracovních dnů od vznesení podnětu vám odpovědný pracovník napíše: 

a) potvrzení, že byla přijata obava; 

(b) uvede, jak navrhuje věc řešit; 

c) uvedení odhadu, jak dlouho bude trvat poskytnutí odpovědi;

(d) informování o tom, zda byly provedeny počáteční dotazy; a 

(e) sdělit, zda budou probíhat další vyšetřování, a pokud ne, proč ne. 

Rozsah kontaktu mezi úředníky zvažujícími dané problémy a vámi bude záviset na povaze vznesených záležitostí, možných obtížích a jasnosti poskytovaných informací. V případě potřeby si od vás Společnost vyžádá další informace. 

Společnost učiní kroky, aby minimalizovala jakékoli potíže, se kterými se můžete setkat v důsledku sdělení obav. Pokud jste například povinni podat svědectví v trestním nebo disciplinárním řízení, společnost zařídí, abyste dostali radu ohledně postupu. 

Společnost akceptuje, že si musíte být jisti, že záležitost byla řádně vyřešena. S výhradou právních omezení vás tedy budeme informovat o výsledcích jakéhokoli vyšetřování. 

 

6. Časové rámce

Obavy budou co nejrychleji prošetřeny. Je třeba mít na paměti, že může být nutné postoupit záležitost externí agentuře, což může vést k prodloužení vyšetřovacího procesu. Je také třeba mít na paměti, že závažnost a složitost jakékoli stížnosti může mít dopad na dobu potřebnou k prošetření záležitosti. Určená osoba na začátku uvede předpokládaný časový rámec prošetření stížnosti

7. Prevence obviňování, viktimizace nebo obtěžování 

Společnost nebude tolerovat pokus kohokoli uplatňovat jakoukoli sankci nebo újmu vůči jakékoli osobě, která společnosti oznámila vážné a skutečné obavy, které by mohly mít ze zjevného protiprávního jednání. 

 

8. Důvěrnost a anonymita

Společnost bude respektovat důvěrnost jakékoli whistleblowing stížnosti obdržené společností, pokud stěžovatel tuto důvěrnost požaduje. Je však třeba si uvědomit, že sledování a ověřování stížností bude snazší, pokud je stěžovatel ochoten uvést své jméno. 

 

9. Nepravdivá a škodlivá obvinění

Společnost je hrdá na svou pověst s nejvyššími standardy poctivosti. Zajistí proto, aby byly na prošetření jakékoli stížnosti, kterou obdrží, vynaloženy značné a přiměřené zdroje. Společnost však bude považovat vznesení jakýchkoli záměrně nepravdivých nebo zlomyslných obvinění ze strany kteréhokoli zaměstnance Společnosti za závažné disciplinární provinění, které může mít za následek disciplinární opatření, včetně propuštění z důvodu.

bottom of page