top of page
Picture1.jpg

POLITIKA OBCHODOVÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY

Zásady obchodování s cennými papíry
Přijato představenstvem společnosti Euro Manganese Inc. (dále jen „společnost“) s okamžitou účinností dne 21. února 2018 a čas od času upravováno

PROHLÁŠENÍ O POLITIKÁCH

Ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci nebo konzultanti EuroManganese Inc. (dále jen „společnost“) musí při obchodování s cennými papíry společnosti dodržovat příslušné postupy, aby jednotlivec: 

  • Splňuje všechny platné vládní zákony, nařízení a pravidla; 

  • Dodržuje osvědčené postupy zveřejňování v souladu se všemi platnými právními a regulačními požadavky; a, 

  • V případě opcí splňuje požadavky stanovené v plánu akciových opcí společnosti. 

Každý zaměstnanec by si měl být vědom toho, že je odpovědný za hlášení daňovým úřadům své země a za zaplacení veškerých dlužných daní, je-li to relevantní. 

PŘIHLÁŠKA A ODPOVĚDNOST ZA REALIZACI

Tato politika obchodování s cennými papíry se vztahuje na všechny ředitele, klíčové řídící pracovníky, vedoucí pracovníky a zaměstnance (souhrnně „Zaměstnanci“) společnosti bez ohledu na jejich pozici, úroveň nebo funkci a zahrnuje jakékoli obchodování svěřenských fondů (včetně RRSP a TFSA) a holdingových společností ovládaných ze strany zaměstnance. Zaměstnanci jsou také zodpovědní za to, že jejich rodiny a ostatní členové domácnosti zajistí dodržování předpisů. 

Tyto Zásady obchodování s cennými papíry platí nejen v průběhu služby zaměstnance pro Společnost, ale také po dokončení nebo ukončení takové služby, pokud má zaměstnanec v době ukončení takové služby významné neveřejné informace. 

 

OBCHODOVÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY SPOLEČNOSTI

Obchodování s cennými papíry Společnosti zahrnuje uplatnění opcí nebo warrantů, nákup nebo prodej akcií Společnosti a převody akcií Společnosti spřízněným osobám (tj. manželovi, dítěti atd.) a od nich. 

Zaměstnanci zvažující obchodování s cennými papíry Společnosti musí nejprve: 

1. Ujistit se, že nevlastní podstatné neveřejné informace. „Materiálové neveřejné informace“ zahrnují informace týkající se: 

 

(a) „Významné změny“ – informace týkající se změny v podnikání, operacích nebo kapitálu Společnosti, u nichž se očekává, že budou mít významný vliv na tržní cenu nebo hodnotu cenných papírů Společnosti; a 

 

(b) „Závažná fakta“ – skutečnosti, u kterých lze důvodně předpokládat, že budou mít významný vliv na tržní cenu nebo hodnotu cenných papírů; 

 

a nebyla dříve zveřejněna ani zveřejněna široké veřejnosti. 

Významné neveřejné informace mohou být pozitivní nebo negativní informace. I když není možné definovat všechny kategorie podstatných neveřejných informací, příklady informací, které by měly být považovány za podstatné, jsou následující: 

∉ Finanční výsledky; 

∉ Zprávy o fúzi, akvizici nebo prodeji; 

∉ Zprávy o významném objevu, sankci projektu, společném podniku nebo jiném podnikání; provoz, transakce nebo vývoj; 

∉ Blížící se bankrot nebo problémy s finanční likviditou; 

∉ Nové nabídky akcií nebo dluhů; 

∉ Významná expozice ze stávajícího nebo hrozícího soudního sporu;

∉ Změny v seniormanagementu; 

∉ Změny podnikové struktury; 

∉ materiální narušení provozu; a 

∉ Jakákoli navrhovaná nebo čekající událost výše popsaných typů. 

 

2. Zajistěte, aby žádná období výpadku nefungovala; a, 

 

3. Zajistěte, aby obchod nebyl zahájen ve stejnou dobu jako zveřejnění finančních výsledků. 

 

Termín pro zveřejnění finančních výsledků Společnosti je následující: 

(a) Auditovaná roční konsolidovaná účetní závěrka – 90 dní po konci roku; 

 

(b) Neauditovaná mezitímní konsolidovaná účetní závěrka – 45 dní po konci čtvrtletí. 

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

1. Zasvěcené obchodování – Žádný zaměstnanec nesmí, přímo ani nepřímo prostřednictvím jakékoli osoby jednající jejich jménem, obchodovat s cennými papíry společnosti, pokud má k dispozici podstatné neveřejné informace týkající se společnosti. 

 

2.Obchodování během výpadků – Žádný zaměstnanec nesmí, přímo ani nepřímo prostřednictvím jakékoli osoby jednající jejich jménem, obchodovat s cennými papíry Společnosti během období výpadku, které je výslovně uvaleno na tohoto zaměstnance nebo obecně uvalené na zaměstnance, s výhradou „Výjimek ze zákazu obchodování během výpadků“ v těchto Cenných papírech. Obchodní politika. Zaměstnanci se vyzývají, aby všem spřízněným osobám poradili, aby dodržovali období výpadku obchodování s cennými papíry Společnosti, a zároveň dbali na to, aby „spropitné“ nebo nezveřejnili Podstatné neveřejné informace, které způsobily období výpadku. 

 

3.Spropitné a zveřejňování informací– Žádný zaměstnanec nesmí prozradit nebo „tipovat“ podstatné neveřejné informace týkající se společnosti žádné jiné osobě nebo subjektu (včetně agentů, poskytovatelů služeb, analytiků, individuálních investorů, členů investiční komunity a zpravodajských médií, spřízněných osob a jiných přátel nebo rodinní příslušníci), pokud takové zveřejnění není nutné v rámci běžné obchodní činnosti. 

 

4.Rada – Žádný Zaměstnanec nesmí nikomu poskytovat rady ohledně obchodování jakéhokoli druhu, pokud má podstatné neveřejné informace o Společnosti. 

 

5.Anti-hedging a zákaz obchodování s deriváty – Žádný zaměstnanec, nebo v proveditelné míře žádná jiná osoba (nebo jejich společníci) ve zvláštním vztahu (ve smyslu platných zákonů o cenných papírech) se Společností, nesmí kdykoli snížit nebo omezit ekonomické riziko takové osoby s ohledem na takovéto držby, vlastnictví nebo podíl na cenných papírech Společnosti. Cenné papíry společnosti zahrnují mimo jiné nesplacené opce na akcie nebo jiné odměny, jejichž hodnota je odvozena od hodnoty nebo tržní ceny cenných papírů Společnosti, odkazuje se na ně nebo je na nich založena. Mezi zakázané činnosti patří zapojování se do krátkého prodeje (tj. prodej cenných papírů, které nevlastní nebo nejsou plně zaplaceny), nákup finančních nástrojů nebo zaujímání jakýchkoli spekulativních nebo derivátových pozic, včetně, bez omezení, předplacených variabilních forwardových smluv, nástrojů pro krátký prodej nebo nákup nebo prodej kupních nebo prodejních opcí, akciových swapů, sázek na rozpětí, CfD (smluv o rozdílu), límců nebo jednotek vyměnitelných fondů nebo jiných derivátových cenných papírů, které jsou navrženy tak, aby nebo u nichž lze rozumně očekávat, že budou mít účinek zajištění nebo kompenzace snížení tržní hodnoty jakéhokoli cenného papíru Společnosti. 

 

6.Akciové opce a opce – Krátký prodej je povolen pouze tehdy, když zaměstnanec uplatňuje opce nebo opce vydané Společností a požaduje finanční prostředky k usnadnění realizace. 

BLACKOUT OBDOBÍ

Generální ředitel společnosti může uložit období výpadku ("Blackout"), během kterého mají osobní zaměstnanci nebo určité skupiny zaměstnanců ("osoby s omezeným přístupem") zakázáno nakupovat, prodávat nebo jinak provádět transakce s jakýmikoli cennými papíry společnosti. Výpadek určí generální ředitel společnosti, když to bude považovat za nutné nebo vhodné. 

VÝJIMKY ZÁKAZU OBCHODOVÁNÍ BĚHEM VÝPADKU

Během Blackoutu mohou osoby s omezeným přístupem za výjimečných okolností získat povolení od generálního ředitele společnosti k obchodování s cennými papíry společnosti. 

Mezi výjimečné okolnosti mohou patřit: 

(a) pokud je Vyhrazená osoba na základě soudního příkazu nebo vymahatelného závazku (např. při rodinném vyrovnání v dobré víře) povinna převést nebo prodat cenné papíry Společnosti nebo existuje jiný prvořadý zákonný požadavek, aby tak učinil; nebo 

 

(b) pokud má Omezená osoba naléhavý finanční závazek, který nelze jinak splnit, a byly prošetřeny všechny rozumné alternativy. 

Žádost o povolení musí: 

(a) být písemná a předána generálnímu řediteli Společnosti nejméně 5 pracovních dnů před navrhovaným obchodováním s cennými papíry Společnosti; a 

 

(b) obsahovat dostatečné informace k prokázání výjimečných okolností a prohlášení, že se žadatel nedomnívá, že by měl nějaké podstatné neveřejné informace týkající se společnosti. 

 

Povolení nebude uděleno: 

(A)zpětně, nebo 

 

(b) pokud existuje záležitost, o které existují významné neveřejné informace týkající se Společnosti v souvislosti s cennými papíry Společnosti (bez ohledu na to, zda je žadateli známo), kdy je požadováno schválení: nebo 

 

(c) pokud existuje jiný důvod se domnívat, že navrhované obchodování porušuje tyto zásady. 

ZAHÁJENÍ OBCHODOVÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY

Pokud jednotlivec zjistí, že nevlastní Závažné neveřejné informace, ani společnost neuvalila na tohoto jednotlivce výpadek, který se dotkne tohoto jednotlivce, může tento jednotlivec zahájit obchodování s těmito cennými papíry Společnosti v souladu s omezeními stanovenými v těchto Zásadách obchodování s cennými papíry. 

V případě akciových opcí:

1. Pokud má jednotlivec v úmyslu uplatnit opce, zaměstnanec se musí řídit postupem stanoveným v plánu opcí na akcie společnosti, jak je popsáno níže: 

 

(a) Poskytněte písemné oznámení vyjadřující záměr uplatnit opci a specifikujte počet akcií, na které je opce uplatněna; 

 

(b) Poskytnout platbu v hotovosti, šek nebo bankovní směnku představující plnou kupní cenu akcií, na které je opce uplatněna; a 

 

(c) Poskytněte šek nebo bankovní směnku představující všechny příslušné částky související se srážkou daně nebo jinými požadovanými odpočty podle platných zákonů nebo pravidel, nařízení nebo zásad regulačních orgánů. 

 

2. Tajemník společnosti informuje generálního ředitele o uplatnění opce a požádá převodního agenta Společnosti o vydání akciového certifikátu jednotlivci (nebo právnímu zástupci zaměstnance) na základě pokynů poskytnutých společnosti zaměstnancem.  ;

 

3. Tajemník společnosti bude zaměstnance informovat o tom, že byl od převodce společnosti vyžádán podílový list. 

 

4. Podílový list pro Nakoupené akcie bude vydán jednotlivci (nebo právnímu zástupci Zaměstnance nebo obchodníkovi s cennými papíry podle pokynů Zaměstnance) generálním tajemníkem společnosti nebo převodním agentem (v závislosti na požadavku) na adresu uvedenou písemně . 

Oznamovací povinnosti zasvěcených osob

Zasvěcení pracovníci Společnosti musí elektronicky podat interní zprávu o SEDI do 10 dnů ode dne, kdy se stali zasvěcenými osobami. Kromě toho musí zasvěcená osoba, jejíž přímé nebo nepřímé skutečné vlastnictví nebo kontrola nebo řízení nad cennými papíry korporace se změní, podat zprávu o této změně do 5 dnů od data změny. Je na osobní odpovědnosti každého zasvěceného, aby zajistil, že všechny požadované zprávy o obchodování zasvěcených osob budou předloženy příslušným komisím pro cenné papíry v zákonných lhůtách. 

Všichni zasvěcení, kteří jsou povinni podat Hlášení zasvěcených osob v souladu s NI 55-104 nebo jinými platnými právními předpisy o cenných papírech, musí také do 5 dnů nahlásit veškeré obchody s cennými papíry společnosti Corporate Secretary nebo CFO Společnosti. 

Obecně legislativa v oblasti cenných papírů definuje zasvěcené osoby jako: 

a) každý ředitel nebo vedoucí pracovník veřejného emitenta; nebo 

 

(b) jakákoli osoba nebo společnost, která přímo nebo nepřímo vlastní cenné papíry s hlasovacím právem veřejného emitenta nebo vykonává kontrolu nebo řízení nad cennými papíry s hlasovacím právem veřejného emitenta.

NEDODRŽOVÁNÍ

Jakékoli porušení těchto Zásad obchodování s cennými papíry bude považováno za vážný přestupek a ti, kteří je poruší, budou vystaveni disciplinárnímu řízení, které může zahrnovat omezení budoucí účasti na akciovém opčním plánu společnosti nebo ukončení pracovního poměru. Kromě toho může být zaměstnanec, který porušuje tyto zásady obchodování s cennými papíry, přistižen v rozporu s platnými zákony a může mu být uloženy pokuty a/nebo uvěznění. 

OTÁZKY

Jakékoli dotazy k těmto zásadám nebo vysvětlení týkající se podmínek výpadku nebo podstatných změn nebo podstatných skutečností směřujte na generálního tajemníka společnosti nebo jejího finančního ředitele. 

bottom of page